Гимн Мальдив

Гимн Мальдив без слов

Текст гимна

ޤައުމީ މިއެކުވެރިކަން މަތީ ތިބެގެން ކުރީމެ ސަލާމް
ޤައުމީ ބަހުން ގިނަހެޔޮ ދުޢާ ކުރަމުން ކުރީމެ ސަލާމް
ޤައުމީ ނިޝާނަށް ޙުރުމިތާއެކު ބޯލަންބައި ތިބެގެން
އައުދާނަކަން ލިބިގެން އެވާދިދައަށް ކުރީމެ ސަލާމް
ނަސްރާ ނަސީބާ ކާމިޔާބުގެ ރަމްޒަކަށް ހިމެނޭ
ފެއްސާ ރަތާއި ހުދާ އެކީފެނުމުން ކުރީމެސަލާމް
ފަޚްރާ ޝަރަފް ގައުމަށް އެހޯދައިދެއްވި ބަތަލުނަށް
ޒިކްރާގެ މަތިވެރި ޅެންތަކުން އަޑުގައި ކުރީމެ ސަލާމް
ދިވެހީންގެނަން މޮޅުވުން އެދިތިބެ ކުރީމެ ސަލާމް
މިނިވަންކަމާ މަދަނިއްޔަތާ ލިބިގެން މިޢާލަމުގާ
ދިނިގެން ހިތާމަތަކުން ތިބުންއެދިގެން ކުރީމެ ސަލާމް
ދީނާއި ވެރިންނަށް ހެޔޮހިތުން ހުރުމަތް އަދާކުރަމުން
ސީދާ ވަފާތެރިކަންމަތީ ތިބެގެން ކުރީމެ ސަލާމް
ދައުލަތުގެ އަބުރާ ޢިއްޒަތާ މަތިވެރި އަބަދަށް
އައުދާނަވުން އެދި ހެޔޮދުޢާ ކުރަމުން ކުރީމެ ސަލާމް‎

Перевод на английский

We salute you in this national unity.
We salute you, with many good wishes in the national tongue,
Bowing the head in respect to the national symbol.
We salute the flag that has such might ;
It falls into the sphere of victory, fortune and success
With its green and red and white together, and therefore we salute it.
To those heroes who sought out honour and pride for the nation
We give salute today in auspicious verses of remembrance.
May the nation of the Maldivian Islanders advance under guard and protection
And the name of the Maldivian Islanders become great.
Thus we pledge as we salute.
We wish for their freedom and progress in this world
And for their freedom from sorrows, and thus we salute.
With full respect and heartfelt blessing towards religion and our leaders,
We salute you in uprightness and truth.
May the State ever have auspicious honour and respect.
With good wishes for your continuing might, we salute you.

Информация

Gavmii mi ekuverikan matii tibegen kuriime salaam (В национальном единстве мы приветствуем нашу страну). Стихи были написаны Мухаммад Джамиль Диди в 1948 году, музыка Pandit Wannakuwattawaduge Don Amaradeva в 1972 году. Гимн является гордостью декларации о национальном единстве, страны исламской веры, победы исторического сражения и дань героям, которые пали на защите нации. Также пожелания по дальнейшему развитию страны, уделяя при этом уважение к лидерам, которые служили ей.

вконтакте facebook twitter